SADOLINS SENIORKLUB

Referat af generalforsamling tirsdag d. 5 marts 2013 kl.12.00 i restaurant Kareten.
Børge bød velkommen og havde en hilsen med fra Flemming Dagger, der desværre var fraværende på grund af sygdom. Vi indledte med at synge Der er et yndigt land. Derefter blev Fritz Jüngling foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget, konstaterede generalforsamlingen for lovlig indkaldt og oplæste dagsordenen med følgende indhold:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne. (Skal sendes til formanden senest 8 dage før).
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af formand.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (Elly Larsen og Bente Hildan er på valg).
9. Valg af 2 suppleanter. (Fritz Jüngling genopstiller, Flemming Dagger genopstiller ikke).
10. Valg af revisor og revisorsuppleant. (Annie Uldall og Leif Harbo er på valg).
11. Eventuelt.
Ad 1: Valg overstået.
Ad 2: Dirigenten gav ordet til formanden, Børge Grøn-Iversen, der aflagde beretning. Derefter blev der spurgt til de såkaldt ”nye medlemmer”, som er kommet med p.g.a. vedtægtsændringerne. Flere var til stede og præsenterede sig for forsamlingen. Derefter blev beretningen enstemmigt godkendt med applaus. Bilag 1.
Ad 3: Regnskabet blev fremlagt og kommenteret af kasserer Flemming Stenvel. Det blev godkendt. Bilag 2.
Ad 4: Der var ingen forslag fra bestyrelsen.
Ad 5: Der var ingen forslag fra medlemmerne.
Ad 6: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Det blev enstemmigt vedtaget.
Ad 7: Børge Grøn-Iversen blev genvalgt med applaus.
Ad 8: Elly Larsen og Bente Hildan blev genvalgt med applaus.
Ad 9: Fritz Jüngling blev genvalgt med applaus. I stedet for Flemming Dagger blev Karsten Samuelsen valgt med applaus.
Ad 10: Leif Harbo og Annie Uldall blev genvalgt med applaus.
Ad 11: Flemming Stenvel bad om mail adresser. (Hvis der stadig er nogen, der mangler). Og orienterede lidt om næste arrangement på Den blå Planet. Der var ikke mere under eventuelt.
Til sidst takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.
Inden spisning fortalte Jørgen Rassing levende om sine oplevelsesrige år i Sadolin.

Referent           Dirigent
Elly Larsen         Fritz Jüngling

Bilag 1: Formandens beretning

Sadolins Seniorklub fylder i dag 16 år. Det er jo ikke mange år i forhold til Sadolins lange historie. Men alligevel repræsenterer disse 16 år vel nok de mest revolutionerende eller skal vi kalde det skæbnesvangre år i historien. Overtagelse af Akzo Nobel, outsourcing af alle udenlandske dattervirksomheder og engagementer. Nedlæggelse af produktionen i Danmark, Salg af grunde og bygninger, herunder sommerhuse og overførsel af stort set al kapital til Holland. Og nu er der så også bebudet, de resterende aktiviteter skal flyttes. Hvor var det da godt, at nogle fremsynede pensionister for de 16 år siden fik ideen til Seniorklubben, for nu har vi da haft 16 gode år i gode gamle Sadolin-ånd – og med et fællesskab, som mange misunder os. Før den tid var der også en aktivitet med pensionerede medarbejdere en gang om året, men jo også løbende med udsendelse af blade, udlejning af sommerhuse og tilskud til foreninger, f.eks. en aktiv kunstforening, der også lavede arrangementer.

Men vi lever stadig – og indtil videre i bedste velgående. Og det tror jeg, vi vil fortsætte med i mange år, uanset hvor mange ændringer, der finder sted i koncernen.  Vi får heldigvis stadig medlemstilskud fra firmaet og får betalt julefrokosten; og dette sætter vi stor pris på.  Vi får også god service i personaleafdelingen m.v. Det håber vi selvfølgelig vil blive ved i mange år. Men vi må tage et år ad gangen og håbe på det bedste.

Det fællesskab vi har opbygget gennem årene er guld værd for os alle. Vi må jo huske på, at i arbejdsårene var vi sammen hver dag i cirka en tredjedel af døgnets timer – næsten lige så meget tid, som med familien. Sådant sætter naturligvis sine spor for livet.

Vores medlemstal er forholdsvis stabilt, men selvfølgelig lidt for nedadgående, fordi der falder flere bort end der kommer nye til. I løbet af 2012 har vi så fået nogle nye medlemmer, som er kommet med i klubben som følge af den vedtægtsændring, vi vedtog på sidste års generalforsamling. Og det er jo dejligt, at nogle, der egentlig burde have været med hele tiden, nu er kommet med i klubben og er glade for det.

På afgangssiden har vi igen i 2012 mistet 3 medlemmer, nemlig Jørgen Neumann, Flemming Barsdorff og Børge Hølvig Mikkelsen. 3 medlemmer som var flittige deltagere i alle vore arrangementer. Jørgen Neumann vidste vi, var alvorlig syg. Flemming Barsdorff havde tilmeldt sig til julefrokosten, men dukkede ikke op. Senere fik vi at vide, at årsagen var, at han pludselig var død . Hølvig havde jo også skrantet et stykke tid, men vi synes jo alligevel, at han var for frisk i

hovedet til at skulle af sted. Hølvig havde været så betænksom, at han i sit testamente havde bestemt, at seniorklubbens medlemmer skulle betænkes med en avec til kaffen ved julefrokosten, og så mindes ham.  Og det satte vi jo stor pris på. Personligt vil jeg savne, at Hølvig og jeg altid sagde ”goddag Børge” til hinanden. Her i klubben vil vi mindes disse 3 i taknemmelighed og udtale et ”ÆRET VÆRE DERES MINDE!”

I 2012 har vi planlagt og gennemført 7 arrangementer og afholdt 6 bestyrelsesmøder. På bestyrelsesmøderne aftaler vi hovedlinierne og efterfølgende arbejder så de enkelte bestyrelsesmedlemmer med de enkelte arrangementer i detaljer, herunder også modtagelse af tilmeldingen m.v.

Vores første arrangement var bowling. Og vi prøvede et nyt sted i Tårnby. Det viste sig at være udmærket – også med hensyn til spisningen. Så der har vi allerede været igen. Vi har også igen kunnet lukrere på, at marketingafdelingen i Holmbladsgade har haft nogle ting som præmier. Og præmieoverrækkelse med kommentarer er en ikke uvæsentlig del af spillet. Vi sætter  stor pris på, at man i marketingafdelingen altid er villig til at støtte os.

Den 5. marts var så 15 års gagen for klubbens stiftelse, som vi fejrede i restaurant Kareten. Først med den traditionelle ordinære generalforsamling. Herefter JUBILÆUMSFEST med stor tilslutning fra medlemmerne og ledsagere. Vi fik en fin 3-retters menu med rigtig gode vine til. Flemming har rigtig gode forbindelser til at købe noget godt af det flydende. Og hvad bedre er, han gider også tage slæbet med at hente og transportere det til os. Det blev en rigtig flot og hyggelig fest med god mad, musik og sang og flag osv. Og endelig fik vi en festlig  tale af Hølvig. Det var lige i rette tid!

Næste arrangement gik til Avedørelejren og cirkus-museet. Vi blev guidet rundt i den gamle kaserne og senere i hold på cirkusmuseet, hvor vi kunne nikke genkendende til mange af tidligere tiders store artister. Og vi fik selvfølgelig også noget at spise. Denne gang smørrebrød fra bataillonen, eller hvad det nu hedder på militærsprog.

Skovturen gik i 2012 til Krøgers familiehave på Frederiksberg. Det blev en meget traditionel tur med god mad og rigelig øl og snaps. Men også festlige indslag og fællessang. Vejret var ikke så varmt, at vi kunne være udendørs. Tak til Bjørg, som igen i år på firmaets vegne sponserede det meste af snapsen!

Den 24. august havde Bjørg 25 års jubilæum, som vi var nogle stykker, der var med til at fejre. Da det var Bjørg, gjorde vi også en undtagelse fra vores princip og gav hende en hilsen af klubben midler.

Efteråret indledtes med en tur til Køge. Først fik vi en guidet tur rundt i byens forskellige seværdigheder, herunder den smukke gamle kirke, der under Gønge-krigen var okkuperet af svenskerne til blandt andet hestestald. Efterfølgende var vi i Hugos kælder til et krus øl og fik historien om Hugos kælder af Mogens Hugo Jørgensen, tidligere direktør i Sadolin. Til sidst spiste vi en rigtig god middag i restaurant Christiansminde, før vi drog hver til sit.

Den 30. oktober gik turen til Carlsbergs besøgscenter på Valby bakke. Vi fik en rigtig spændende rundtur på området af en virkelig kyndig gammel Carlsberg-mand. Han kendte hele historien og kunne svare på alle spørgsmål. Herefter spisning i Jacobsen-cafeen med tilhørende øl, dog ikke i de store mængder. Vi var ikke helt tilfreds med serveringen, hvilket vi også har påtalt. 

Bagefter havde vi aftalt en guidet rundvisning i Jesus-kirken, som jo i sin tid er skænket af brygger Jacobsen, ikke for øl-penge, men for sodavands-penge, som rygtet vil sige. Her havde vi også en god guide, der fortalte hele historien om kirke, inventar og begravelser i krypten m.v. Og hun eller kirken skulle end ikke have honorar; men så lagde vi selvfølgelig et par sedler i kirkebøssen.

Årets sidste arrangement var så julefrokosten, som igen i år blev indtaget i Sundby Sejlforenings restaurant. Og igen i år var det lagt i Seniorklubbens hænder at arrangere med er tilskud fra firmaet, som stort set dækkede udgiften.  Traktementet var helt traditionelt, som i gamle dage med sild, andesteg og flæskesteg med gemyse og ris-a-la-mande.  Til kaffen var der så en kvalitetscognac med hilsen fra Hølvig og mindeord ved Preben Mouritzen.

Måltidet blev krydret med fællessang, lejlighedssang, tale ved Bjørg og ved Jørgen Olsen (nuværende formand for Sadolin-legatet).

 Som I ved, så skal man være medlem af seniorklubben for at blive inviteret til julefrokosten.

Ja, det var så det år. Fra Bestyrelsens side siger vi tak til medlemmerne, fordi I så flittigt deltager i de arrangementer, som vi stabler på benene, og tak fordi I altid er så glade og positive.

Personligt vil jeg takke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for det gode og gnidningsfrie samarbejde, som vi har. TAK!