SADOLINS SENIORKLUB

Referat af generalforsamling tirsdag d. 4. marts 2014 kl.12.00 i restaurant Kareten.

Børge bød velkommen, og vi indledte med at synge” Spurven sidder stum bag kvist”.

Derefter blev Fritz Jüngling foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget, konstaterede generalforsamlingen for lovlig indkaldt og oplæste dagsordenen med følgende indhold:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6.  Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af

a: Kasserer. På valg er Flemming Stenvel.

b: 1 bestyrelsesmedlem. På valg er Nina Eriksen.

c: 2 suppleanter. På valg er Fritz Jüngling og Karsten Samuelsen.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 2. Eventuelt.

Ad 1: Valg overstået.

Ad 2: Dirigenten gav ordet til formanden, Børge Grøn-Iversen, der aflagde beretning. Der var ingen kommentarer og beretningen blev enstemmigt godkendt med applaus. Bilag 1.

Ad 3: Kasserer, Flemming Stenvel, fremlagde regnskabet og gjorde opmærksom på, at tilskuddet fra firmaet nu er endegyldigt stoppet. Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt. Bilag 2.

Ad 4: Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Ad 5: Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Ad 6: Dirigenten gav ordet til formanden, der på bestyrelsens vegne foreslog en kontingentforhøjelse til 200 kr. årligt. Forsamlingen godkendte dette enstemmigt.                                                                                                      Herefter fik kassereren ordet. Flemming fortalte, at kontingentet hidtil er blevet opkrævet over Nets, men at det efterhånden er blevet meget bureaukratisk og så tidskrævende, at bestyrelsen tidligere på dagen har besluttet at skrotte Nets. Fra d.d. betales kontingentet enten direkte eller over netbank til Flemming.

Ad 7:

 1. Flemming Stenvel blev genvalgt med applaus.
 2. Nina Eriksen blev genvalgt med applaus.
 3. Fritz Jüngling og Karsten Samuelsen blev genvalgt med applaus.                                                                                                                                               

Ad 8: Annie Uldall og Leif Harbo blev genvalgt med applaus.

Ad 9: Ang. bowling, der kun har lille tilslutning, var der én, der gav udtryk for, at der er langt til Tårnby for nogle. En anden foreslog DGi-byen (mere centralt), og da Børge fortalte, at man ikke kan bowle om formiddagen her, blev der spurgt, om det kunne være et aftenarrangement i stedet for. En prøveafstemning viste, at 13 af forsamlingen stemte for at bevare bowlingen som et tilbud.    

Karsten efterlyste billeder til hjemmesiden, og der var flere, der kunne bidrage.                  

Der var ikke mere under eventuelt, og dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Inden spisning fortalte Heinrich Møller om sine Sadolin år.

 

Referent: Elly Larsen                                                                  Dirigent: Fritz Jüngling

 

BILAG 1 :

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen for året 2013, den 4. marts 2014.

Sadolins Seniorklub fylder i dag 17 år, d.v.s. det er først i morgen, der er fødselsdag. I forhold til Sadolin, er det ikke mange år. Men hvis vi betragter, hvad Sadolin var de første godt 200 år og hvad det er og har været de seneste år, så er det jo nok i de sidste 17 år, der har været mest brug for en Seniorklub. Vi er i alt fald mange, som ser hen til at mødes med gamle kollegaer, således som det er muligt i Seniorklubben. Vi går altid opløftede hjem fra et arrangement i klubben. Derfor er vi også taknemmelige overfor de gode kollegaer, som startede klubben for 17 år siden.

Basis for klubbens start var en meget positiv holdning fra selskabets direktion med medlemstilskud med mere. Dette sluttede i 2013. Den 16. september modtog vi et brev fra direktør Will Jones med meddelelse om, at det med tilbagevirkende kraft fra 1/1 2013 var slut med enhver form for tilskud til klubben, herunder også den traditionelle julefrokost. Vi prøvede at argumentere for, at det var voldsomt, sådan lige med et hug, fordi vi jo havde forventet noget andet – og at vi faktisk på dette tidspunkt var i økonomisk underskud. Men lige lidt hjalp det. Heldigvis har vi stadig Sadolin Legatet. Da bestyrelsen for Legatet hørte om dette forhold, skyndte de sig at yde et tilskud på kr. 10.000 (samme beløb, som vi modtog de seneste 2 år) men oven i købet bevilge et tilskud på kr. 200 pr. deltager i julefrokosten. Dette beløb sig til 10.600 kr. Og der er forhåndsløfte om, at denne politik også vil gælde indeværende år, dog med et kontant tilskud på kr. 15.000. Så vi er glade igen – og er Legatets bestyrelse megen tak skyldig. Mon I kan huske navnet på Legatet: ”K. Sadolin og hustru Ingeborg Sadolin født Prytz’ S&H Legat”. Der er god grund til at være medlem af seniorklubben, for udover at få del i støtten fra Legatet, får man også mulighed for at deltage i arrangementer, der afholdes i Legatets regi og deltage i Legatets årlige lotteri.

Vores medlemstal er forholdsvis stabilt med 85 medlemmer. Vi oplever heldigvis stadig at få nye medlemmer, der næsten opvejer afgangen. En af årsagerne hertil er den vedtægtsændring, som vi vedtog for et par år siden, hvor vi slækkede lidt på optagelsesbetingelserne. Nu hvor vi ikke mere får firmatilskud, er dette jo også uden betydning.

Siden sidste års generalforsamling har vi mistet følgende medlemmer:  Preben Kajhøj, Flemming Dagger, Preben Jørgensen(fællestillidsmanden) og senest også den lille Preben Jørgensen. Flemming Dagger var som bekendt klubbens første formand og var senere suppleant til bestyrelsen indtil sidste år. Vi vidste jo godt, at Flemming var syg, men derfor kom det alligevel som en overraskelse, da vi så i avisen, at han var afgået ved døden og at bisættelsen allerede havde fundet sted. Seniorklubben er Flemming Dagger megen tak skyldig for sit arbejde her.

Vi vil her mindes vores mistede medlemmer i taknemmelighed – og udtale et ÆRET VÆRE DERES MINDE!

 

Nu til en gennemgang af vores virksomhed i 2013. Vi synes selv, at vi er en rimelig aktiv bestyrelse. Alle er til enhver tid villige til at påtage sig opgaver med research om arrangementer, tilmeldinger m.v. Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder og medlemmerne har været inviteret til 6 arrangementer foruden generalforsamlingen.

Den 29. januar startede vi med et bowling-arrangement, igen i Tårnby Bowling Center, der er nemt at komme til og har gode forhold, både for spillet og efterfølgende spisning. Desværre ikke så stor tilslutning, men dem der kom, havde det rart. I parentes kan nævnes, at vi var endnu færre til Bowling i år, så bestyrelsen skal nok overveje, om der i fremtiden skal satses på bowling.

Den 5. marts afholdt vi så generalforsamling i Kareten. Der var som sædv. god tilslutning og rigtig god stemning. Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til vedtægterne i god ro og orden. Alle valg var genvalg, bortset fra, at Karsten Samuelsen afløste Flemming Dagger som suppleant. Efter generalforsamlingen fik vi et meget interessant indlæg af Jørgen Rassing om hans liv og arbejde i koncernen. Herefter var der selvfølgelig spisning af Karetens gode mad og drikke.

Den 15. april var vi på besøg i Den Blå Planet. Dette var noget af et tilløbsstykke, dels fordi det nye akvarium lige var åbnet, dels fordi det havde fået så fantastisk en forhåndsomtale, men ikke mindst fordi lærerne var lock-outet, så alt for mange mennesker havde tid til et sådant arrangement på en almindelig hverdag. Vi havde heldigvis guider på, så vi fik en stor oplevelse, ikke mindst bag kulisserne og i teknikken, hvor andre ikke havde adgang. Stor oplevelse, og med efterfølgende spisning i Kystens Perle.

Næste arrangement var så den årlige skovtur. Og det tør siges, at i 2013 var vi virkelig på skovtur.

Vi mødtes ved Dyrehaven i Klampenborg, hvor der var bestilt hestevogne, der kørte os en dejlig lang tur i den grønne skov. Inden turen fik vi en lille opstrammer, som var med til at løfte stemningen. Og vejret var heldigvis (som sædvanligt) godt. Vi blev sat af ved indgangen til Bakken og gik til restaurant Røde Port, hvor der var bestilt en dejlig frokost til os. Som tidligere var Bjørg vært med en ekstra snaps, og Nina havde sørget for en sang. Bagefter benyttede mange lejligheden til at se nærmere på Bakken og måske nyde et ekstra krus øl. Alt i alt en dejlig og succesfuld dag.

Efter en dejlig og lang sommer mødtes vi igen den 11. september for at få en guidet rundvisning i Arbejdermuseet. Det var da også spændende (på trods af 11. september) – ikke mindst frokosten i Cafe og Ølhalle.

Den 7. november var vi på besøg i Tøjhusmuseet og fik et meget entusiastisk foredrag om de danske konger og alle deres krige. Hvor har vi været en stor og stærk nation engang, og hvor er det ærgerligt, at det skulle ende så småt! Men ingen opfordring til at generobre det tabte.

Julefrokosten blev igen afviklet med alle traditionerne i hævd i Sundby Sejl. Dejligt at vi denne gang havde lokale for os selv. Vi spiste og drak godt, vi sang, og der blev holdt taler blandt andet af Hans Lausen, der fortalte om firmaet anno 2013. Og som tidligere nævnt kunne det hele afvikles for en lille egen betaling – takket være Sadolin Legatet.

 

En god nyskabelse for Seniorklubben i det forgangne år er oprettelsen af en hjemmeside. Takket være Karsten Samuelsen har vi fået sådan en hjemmeside, som giver god information om klubben og dens tidligere og kommende arrangementer. I kan også selv skrive kommentarer eller forslag på hjemmesiden. Jo, Seniorklubben er med på noderne, og når I åbner siden fløjter fuglene så det er en fornøjelse.

Vi bliver stadig serviceret af Bjørg i Holmbladsgade omkring medlemslister m.v., hvorfor vi også fortsat inviterer hende til at deltage i enkelte arrangementer. Desværre er hun på ferie i dag.

Ja, det var så det herrens år 2013 og endnu et år af vore liv, der er gået over i historien. Lad os glædes over, at vi stadig kan mødes og have et fantastisk fællesskab.