Generalforsamlingen 5. marts 2020

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag, d. 5. marts 2020 i Restaurant Kareten, Hollænderdybet 1.

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år.

Aflæggelse af regnskab.

Forslag fra bestyrelsen.

Forslag fra medlemmerne. (Skal sendes til formanden senest 8 dage før).

Bestyrelsen har i december 2019 modtaget vedhæftede forslag fra Werner Gervin.

Fastsættelse af kontingent for 2021.

Valg af

Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. På valg er Flemming Stenvel og John Molin Larsen.

To suppleanter. På valg er Beth Gydesen og Birthe Støber. Birthe Støber modtager ikke genvalg.

Valg af revisor og revisorsuppleant. Leif Harbo og Annie Uldall er på valg.

Eventuelt.

Fritz Jüngling bød velkommen og introducerede dagens fællessang ”Det haver så nyligen regnet” med ny tekst af Sigurd Barrett. I anledning af 100 året for Genforeningen er sangvalget aktuelt, og sangen er blevet yderligere aktualiseret ved Sigurd Barretts opdaterede tekst.

 Efter fælles afsyngning blev ordet givet til Karsten Samuelsen, som ønskede at orientere om sit fravær og sygdom igennem længere tid. Det var derfor meget glædeligt at høre, at Karsten er erklæret rask og nu ”kun” skal igennem medicinsk behandling. Det var en dejlig information, og Karstens indlæg blev modtaget med applaus.

 Ad 1) Valg af dirigent

Leif Harbo blev foreslået som dirigent, og Leif blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved mail af 4. februar, og at alle medlemmer havde modtaget indkaldelse. Generalforsamlingen var beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år

Ordet blev givet til foreningens næstformand Fritz Jüngling, som fremlagde bestyrelsens beretning for året 2019. Efter en fyldig beretning var der ingen kommentarer, og beretningen blev énstemmigt godkendt med applaus. Bilag 1.

 Ad 3) Aflæggelse af regnskab

Flemming fremlagde det reviderede regnskab for 2019; det viste et pænt resultat på godt 4.400 DKK. Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer, og regnskabet blev enstemmigt godkendt med applaus. Bilag 2.

 Ad 4) Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde ingen forslag.

 Ad 5) Forslag fra medlemmerne. (Skal sendes til formanden senest 8 dage før)

Bestyrelsen har i december 2019 modtaget vedhæftede forslag fra Werner Gervin. Bilag 3.

Werner begrundede sit forslag med ønsket om hyggelige flerdagsture og knap så megen strabadserende ”fodsport”.

 Emnet har været drøftet flere gange i bestyrelsen, og Fritz gjorde rede for bestyrelsens holdning. Man ønsker ikke at arrangere flerdagsture – det må være en opgave for medlemmerne selv i privat regi. Konklusionen er, at bestyrelsen kun kan acceptere at arrangere éndagsture i bus, hvor vi indgår aftale med busarrangører, som evt. sælger heldagsture som pakke eller sammensat efter vores ønsker til rimelig pris.

 Leif lagde op til, at man kunne fremføre sine ønsker og synspunkter på dette punkt som listet herunder:

 En tur til Sønderjylland, over grænsen til Nolde Museum eller for at se sort sol; det kan nemt blive en flerdagstur.

Flere mente, at busture er for dyre. Busserne har 30 pladser og skal naturligvis fyldes op. Opsamlingssted kunne være Høje Tåstrup St. dvs. samkørsel er stadig aktuel.

Hellere én lang tur fremfor flere småture.

Fritz gav udtryk for, at busture er blevet billigere; f.eks. har Fladså Turist flere pakketure til ca. 500 DKK/prs.

Heldagstur til Samsø for 545 DKK/prs. af i alt godt 13 timers varighed.

Sejltur på Roskilde Fjord med Sagafjord inkl. frokost.

Gerlev Kro og Willumsens Museum.

Birkegårdens Haver.

Skovtårnet, Villa Gallina og Gisselfeld Gods.

Holmegaards Værk.

 Ved afstemning stemte 27 medlemmer for en tur til Samsø – 25 medlemmer stemte for en tur til Skovtårnet og Villa Gallina – og 15 medlemmer stemte for Gerlev Kro og Willumsens Museum.

Efter endt debat vil bestyrelsen arbejde videre på en heldagstur i prioriteret rækkefølge.

 Ad 6) Fastsættelse af kontingent for 2021

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet på 250 DKK årligt fortsatte uændret i 2021. Hertil var der ingen yderligere kommentarer, og kontingentet blev vedtaget med applaus.

 Ad 7) Valg af

Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. På valg er Flemming Stenvel og John Molin Larsen.

Begge blev genvalgt med applaus.

To suppleanter. På valg er Beth Gydesen og Birthe Støber. Birthe Støber modtager ikke genvalg.

Beth Gydesen blev genvalgt med applaus.

Bestyrelsen foreslog Legarth Andersen som suppleant i bestyrelsen. Der var ikke andre kandidater, og Legarth blev valgt med applaus.

Ad 8) Valg af revisor og revisorsuppleant. Leif Harbo og Annie Uldall er på valg

Leif Harbo blev genvalgt som revisor, og Annie Uldall blev genvalgt in absentia som revisorsuppleant - begge med applaus.

Ad 9) Eventuelt

Fritz bød Legarth Andersen velkommen i bestyrelsen. Fritz takkede ligeledes Birthe Støber for hendes indsats i bestyrelsen og overrakte en lille hilsen som tak. Birthe takkede for opmærksomheden og udtrykte stor glæde ved at have deltaget i bestyrelsesarbejdet og roste bestyrelsesmedlemmerne for et positivt samarbejde.

 Fritz havde været i det gamle arkiv og fremviste adskillige gamle S&H-aktier, som man var velkommen til at overtage som minde. De aktier, som ingen var interesserede i, ville blive overdraget til de øvrige klenodier hos Nordsjö på Amerikavej.

 Hvis man er interesseret, kan John Molin kvit og frit producere video på DVD af vandreturen på Amager i august 2019.

Endelig takkede Fritz dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Herefter var der ikke yderligere kommentarer under eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede hermed årets generalforsamling.

marts 2020

Referent:                                                                        Dirigent:

Lis Hanne Schmidt                                                         Leif Harbo

Bestyrelsens beretning for året 2019

Bilag 1

Vores klub fylder i dag helt præcis 23 år, så jubilæumsåret nærmer sig hastigt.

Vi har aftalt i bestyrelsen, at det er mig, der aflægger beretningen i år. Vi er meget glade for,  at Karsten er tilbage igen, men da Karsten pga. sygdom har været fraværende en stor del af 2019, må I høre på mig.

Vi kan se tilbage på 2019 som et år, hvor vi har inviteret til en bred vifte af aktiviteter, og hvor vi igen har kunnet glæde os over medlemmernes store opbakning. Det er dejligt, for vi er jo i en situation, hvor afgangen af medlemmer er betydeligt større end tilgangen. Vi må jo også erkende, at for hver generalforsamling, vi med glæde deltager i, så er vi alle blevet et år ældre – selvom det er svært at seJ.

Efter et barsk 2018, hvor vi mistede fem af vores medlemmer og yderligere Ole Nielsen kort før generalforsamlingen, så har vi i resten af 2019 været forskånet for at skulle videreformidle triste budskaber.

I 2019 var vi 62 medlemmer. Lige nu er vi 59 medlemmer, idet 2 har meldt sig ud og 1 har endnu ikke reageret på vore henvendelser.. Ser vi fremad, er der ikke mange, der står for at skulle pensioneres i de kommende år, men holder jeres trofaste opbakning, så har vi stadig mange gode år foran os.

Og nu til en gennemgang af vores aktiviteter i 2019. Vi har afholdt syv arrangementer inkl. generalforsamling samt seks bestyrelsesmøder.

Årets første arrangement blev afholdt den 28. januar i BLOX på havnefronten. Et stort byggeri der bl.a. huser Dansk Arkitektur Center og en hel masse andre aktiviteter. Den veltalende guide gav de 21 deltagere et godt indblik i husets mange funktioner. Efterfølgende spisning på Restaurant Karla var også i top, så det var et arrangement, der havde fortjent større opbakning.

.

Næste arrangement var vores generalforsamling den 5. marts. Den foregik traditionen tro her i Kareten. Generalforsamlingen foregik seriøst og i god ro og orden – som altid.

Der var genvalg over hele linjen, så det gik smertefrit. Referatet ligger på hjemmesiden sammen med billeder fra alle vores arrangementer.

Også her var vi ramt af en del afbud pga. sygdom, men med 38 deltagere kan vi kun være tilfredse med interessen for vores klub.

Forårsarrangementet var et besøg på Mosede Fort den 2. maj. 31 deltagere var mødt op for at besigtige det gamle fort, der nu er lavet om til Museum for Danmark 1914-18 – eller med andre ord: Tiden under Første Verdenskrig. Vores to guider gav os en god orientering om situationen og livet dengang, herunder etableringen af Tunestillingen, der heldigvis aldrig kom i brug.

Vi fik lidt frisk havluft, inden vi nåede til Restaurant Jenners Seaside, hvor vi fik god mad, fin betjening og hyggede os i et par timer.

 

Så når vi frem til skovturen 2019. Den blev afholdt 17. juni og gik til Ledreborg Slot. Det er et stort slot, og desværre havde vi lidt logistiske problemer mht. mødested og tidspunkt, men vejret var med os, og alle tog udfordringerne med godt humør. Efter at der var kommet samling på tropperne, i alt 35 personer, fik vi en god rundvisning i flotte sale og den tilknyttede kirke.

Efter rundvisningerne var det tid til at nyde den smukke park. De, som havde mod på at gå op på den anden side af åen, fik ganske mange højdemeter i benene, inden vi fortsatte til Restaurant Fasaneriet, der ligger i Ledreborg Golfklubs klubhus. Både mad og betjening her blev rost i høje toner, så efter en lidt frustrerende start sluttede alt i fryd og gammen.

Efter sommerferien besluttede bestyrelsen, vi skulle prøve noget nyt; nemlig en vandretur. Så den 28. august inviterede vi til: En onsdag på Amager –i Holmblads fodspor.

Jeg gør lidt mere ud af denne tur, for der er meget firmahistorie i området.

Vi havde hyret en guide og startede i Eberts Villaby, hvorefter vi gik forbi Herolds Varehus og Røde Kro Teater. Via Badensgade, hvor de to sidste huse var ejet af Sadolin, nåede vi frem til H-gade 70. Og her var der sket store forandringer. Mange bygninger er revet ned og store boligblokke skudt op i stedet. Men en lang række markante bygninger kan stadig ses og anvendes nu til mange forskellige formål.

Vi fortsatte over vor gamle parkeringsplads, hvor der nu ligger en stor idrætshal, til Prags Boulevard.

Her var der indlagt tid til et meget populært pitchstop. Det var lige, hvor Sadolin Industris bygninger havde ligget. Det meste er revet ned og på pladsen ligger nu et Pelican self-storage-anlæg.

Efter pausen fortsatte vi ad Prags Boulevard til Jemtelandsgade. Her havde Lauritz Peter Holmblad, der var tredje generation efter Jacob Holmblad, opført en limfabrik. Bygningen, der nu er omdannet til medborgerhus, bærer stadig LPH’s initialer øverst på gavlen. Denne L.P Holmblad var en dygtig herre, der tjente mange penge på ejendomme, og sammen med C.F. Tietgen grundlagede han en række af de store, kendte danske selskaber.

Vi passerede det tidligere hovedsæde for Amagerbanken. En bygning, der også er bygget af L.P. Holmblad som privat bolig.

Efter 3,6 km nåede vi frem til Restaurant Ravelinen, hvor der ventede et fortjent fadøl og en udmærket frokost.

Bestyrelsen var godt klar over, at turen ville være en udfordring for nogle medlemmer, men vi mente, at emnet var interessant. Vi bliver jo ikke yngre, og samtidig sker der mange forandringer i området. Vi ville derfor handle nu og var meget tilfredse med, at 33 deltog i turen.

Turen har affødt et forslag fra Werner Gervin, og det ser vi frem til at debattere under dagsordenens pkt. 5.

Den 23. oktober skulle vi en tur i højden, idet vi skulle besøge ARC Amager Ressource Center. Et forbrændingsanlæg, der har en meget omtalt skibakke på taget.

Det er en flot og imponerende bygning, tegnet af Bjarke Ingels, der hverken skeler til praktiske problemer som f.eks. vinduespudsning eller økonomi.

Af sikkerhedsmæssige årsager modtager man kun gæster efter kl. 16 og højst 25 ad gangen. Dette passede lige med antal tilmeldte. Vi fik først en grundig indføring i affaldshåndtering og –sortering, inden vi gik ind i det imponerende anlæg. Ca. 2/3 af det store hus optages af røgrensningsanlægget. Anlægget blev fremvist af to meget kompetente medarbejdere, og jeg kan tilføje, at alle kan tilmelde sig et privat besøg via ARC’s hjemmeside.

Herefter gik vi over i skiloungen Copenhill og blev modtaget af en engageret guide, der via elevator ledsagede os op på bygningens top. Herfra var der en smuk udsigt over hele København, og vi så enkelte skiløbere på løjpen, som var indviet få dage forinden.

Så skulle vi ned igen. Nogle tog elevatoren, medens andre fulgte stien eller trapperne i kanten af løjpen.

Herefter begav vi os til Restaurant Lynetten, hvor vi fik serveret wienerschnitzler af en sådan størrelse, at ingen gik sultne hjem.

 

Årets sidste arrangement var julefrokosten tirsdag den 10. december. Som forrige år var der fin tilslutning, idet 44 medlemmer mødte op til vores traditionsrige frokost i Sundby Sejl. Vi havde inviteret Susanne Westergaard og Jesper Salskov. Begge havde sagt ja tak, men så måtte Susanne desværre melde fra. Jesper kom og gav et godt indblik i situationen i AkzoNobel. Desværre sluttede han med at oplyse, at dette var hans sidste besøg, idet han havde fået nyt job i et vejstribefirma.

Stemningen fejlede som sædvanlig ikke noget, og der blev fortæret julemad, hjulpet på vej af øl, snaps og vin. Og som sædvanligt blev der sunget sange og uddelt mandelgaver til dem, der ikke havde spist mandlen. Som noget nyt var der arrangeret et lotteri med fine gevinster. Med Flemming som supersælger og entertainer gav det et flot resultat, så det fortjener en gentagelse.

Efter en hyggelig eftermiddag sagde vi farvel til hinanden med ønsket om en god jul og et godt nytår.

Bestyrelsen siger tak til alle for jeres positive måde at være på og for dejlig opbakning til bestyrelsen og arrangementerne.

Og vi skal jo heller ikke glemme, at vi stadig nyder godt af flotte tilskud fra S&H Legatet, både til den egentlige drift og til vores julefrokost, så arrangementerne kan holdes på et rimeligt niveau. Vi beder Jørgen Olsen, der er formand for Legatet, om at modtage og viderebringe vores dybfølte tak til resten af Legatets bestyrelse.

Personligt vil jeg sige mange tak til den øvrige bestyrelse, som har gjort det let for mig at vikariere i formandsstolen i det forløbne år.

29.02.2020 fj