Generalforsamling 27. MAJ 2021

KLIK på billederne for større formater

Referat fra generalforsamlingen 27. maj 2021

Dagsorden:

Valg af ekstra suppleant Hans Lausen.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant. Leif Harbo og Annie Uldall er på valg.
  2. Eventuelt.

Fritz Jüngling bød velkommen og introducerede dagens fællessang ”Jeg ved, hvor der findes en have så skøn”.

Efter fælles afsyngning tog man fat på dagens dagsorden.

Ad 1) Valg af dirigent

Fritz Jüngling foreslog Leif Harbo som dirigent, og Leif blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved mail af 20. april, og at alle medlemmer havde modtaget indkaldelse. Generalforsamlingen var beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år

Ordet blev givet til foreningens næstformand Fritz Jüngling, som fremlagde bestyrelsens beretning for året 2020. Efter en fyldig beretning var der ingen kommentarer, og beretningen blev énstemmigt godkendt med applaus. Bilag 1.

Ad 3) Aflæggelse af regnskab

Flemming fremlagde det reviderede regnskab for 2020; det viste et pænt resultat på 4.389,85 DKK. Værd at nævne bestyrelsens beslutning, at året 2021 er kontingentfrit pga. Corona-forhindringer. Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer, og regnskabet blev enstemmigt godkendt med applaus. Bilag 2.

Ad 4) Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde ingen forslag.

Ad 5) Forslag fra medlemmerne. (Skal sendes til formanden senest 8 dage før)

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Ad 6) Fastsættelse af kontingent for 2022

Kontingentet på 250 DKK årligt fortsætter uændret i 2022.

Ad 7) Valg af

  1. Formand og to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Karsten Samuelsen, Lis Hanne Schmidt og Fritz Jüngling. Karsten Samuelsen modtager genvalg for ét år.

Karsten blev genvalgt for et enkelt år, og Lis Hanne og Fritz blev genvalgt for to år – alle med

applaus.

  1. b.      To suppleanter. På valg er Beth Gydesen og Legarth Andersen.

De to suppleanter blev genvalgt med applaus.

  1. c.       Valg af ekstra suppleant Hans Lausen.

Helt uformelt har bestyrelsen ønsket at udvide suppleantposterne med en enkelt ny-pensionist. Hans Lausen blev herefter valgt med applaus.

Ad 8) Valg af revisor og revisorsuppleant. Leif Harbo og Annie Uldall er på valg

Leif Harbo blev genvalgt som revisor, og Annie Uldall blev genvalgt in absentia som revisorsuppleant - begge med applaus.

Ad 9) Eventuelt

Fritz bød Hans Lausen velkommen i bestyrelsen.

Dirigenten efterlyste nye medlemmer til bestyrelsesarbejdet, da alle i bestyrelsen er nået en vis alder, og vi er nødt til at rekruttere yngre folk.

Desuden efterlyste Flemming på vegne af Nikolai Sadolin evt. medlemmer, der kendte til Johan Kronstrand, som skulle have været tidligere ansat hos S&H. Ingen kunne tilsyneladende huske vedkommende.

Endelig takkede Fritz dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Herefter var der ikke yderligere kommentarer under eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede hermed årets generalforsamling.

29. maj 2021

Referent:                                                                        Dirigent:

Lis Hanne Schmidt                                                         Leif Harbo

 

Bestyrelsens beretning er her ( bilag 1 ):

Bestyrelsens beretning for året 2020

Rigtig hjertelig velkommen til den 24. generalforsamling i Sadolins Seniorklub.

Det er meget længe siden, vi sidst var samlet; derfor er det ekstra dejligt at se jer alle igen!

Og også rart at kunne konstatere, at ingen har ladet sig kyse til at blive hjemme.

Da vi holdt vores hyggelige generalforsamling den 5. marts 2020, havde ingen vel i sin vildeste fantasi forestillet sig, at der skulle gå over et år, inden vi kunne mødes igen. Der var lidt snak om Corona, men dette måtte snart være overstået, så vi i hvert fald kunne få en hyggelig skovtur.

MEN den 11. marts lukkede Mette Frederiksen Danmark ned, og vi var på vej ind i en helt anderledes dagligdag med mange restriktioner. Selvom det gik nogenlunde i eftersommeren, blev restriktionerne skærpet igen, hver gang vi prøvede at stable et arrangement på benene.

2020 vil blive et år, vi aldrig glemmer. I lange perioder har vi levet i håbet om, at det snart var slut med Corona, men vi må nu erkende, at forudsigelserne om, at anden bølge ville blive værre, desværre er blevet opfyldt. Vi har været igennem en lang periode med store sociale afsavn og en stadig kamp for at undgå smitte sat op imod ønsket om at se familie og venner.

Overordnet tror vi, at vi skal være glade for at bo i Danmark, hvor der har været rimeligt styr på tingene. Vi må jo erkende, at vi alle befinder os i risikogruppen. I Sadolins Seniorklub er vi glade for, at vi ikke har mistet medlemmer til covid-19, og vi har faktisk heller ikke hørt om medlemmer, der har været ramt af covid-19, men selvfølgelig er mange blevet ramt af restriktionerne, og mange store begivenheder, man havde glædet sig til, er blevet udskudt eller aflyst.

Som seniorklub må vi desværre jævnligt sige farvel til nogle medlemmer. Siden sidste generalforsamling har vi mistet Ernest Jackson i oktober. Jeg vil også nævne, at to tidligere medlemmer er gået bort, nemlig Yvonne Andersen og Leif Abildgaard.

Lad os mindes dem. ….Æret være deres minde.

Vi er nu 59 medlemmer. Det ligger stabilt, idet vi har fået tilgang af et nyt medlem, nemlig Hans Lausen, og et medlem har meldt sig ud pga. flytning til provinsen.

Vi nåede at gennemføre to aktiviteter i 2020, inden restriktionerne kom.

Første arrangement var et besøg i den genopbyggede KB-Hal den 29. januar.

En dygtig guide viste de 32 deltagere den flotte nye hal og tog os med en tur ned ad Memory Lane, idet hun viste os billeder og filmklip fra nogle af de mange koncerter og arrangementer, der havde været afholdt på stedet. Mange af deltagerne mindedes de oplevelser, de selv havde deltaget i.

Herefter fik vi en dejlig frokost i Restaurant Granen, der stammer helt tilbage fra 1938. Her kunne vi i Pejsesalen også beundre de store idrætsbilleder malet af Sikker Hansen direkte på væggen. Heldigvis havde både restauranten og billederne overlevet både besættelsen og branden i 2011.

Næste og sidste arrangement var vores generalforsamling den 5. marts. Den foregik traditionen tro her i Kareten. Generalforsamlingen foregik seriøst og i god ro og orden – som altid. Werner Gervin havde fremsat et forslag om mere rejseaktivitet i klubben. Det medførte en del debat og mundede ud i gode forslag. Kun Corona har forhindret bestyrelsen i at realisere nogle af forslagene.

Legarth Andersen blev valgt som suppleant i stedet for Birthe Støber, og ellers var der genvalg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Vi var 40 deltagere, så vi kan kun være tilfredse med interessen for vores klub.

Referatet ligger på hjemmesiden sammen med billeder fra alle vores arrangementer.

Ser man på resten af 2020, kan man næsten kun sige: Ak ja, alle disse skønne spildte kræfter.

Teatervandringen på Frederiksberg i september havde vi endda inviteret til, men smittetallet steg, så vi måtte aflyse og refundere indbetalte beløb. Besøget på Københavns Museum i april og julefrokosten i december var helt på plads, men igen måtte vi aflyse. Vi har derudover brugt en del energi på skovtur og andre gode forslag.

Bestyrelsen har afholdt tre fysiske møder, og indimellem er mailboksen blevet fyldt med gode forslag og kommentarer.

Vi har forsøgt at komme med et frisk pust i dagligdagen ved at udsende et antal nyhedsbreve, og vi håber, I har fået liv i Flemmings sjove små figurer.

Nu forsøger vi så småt at komme i gang igen. Vi har en lang række spændende tilbud i støbeskeen. Som bekendt har vi annonceret kontingentfrihed for 2021, og det vil blive gennemført, hvis I ellers stemmer ja til forslaget. Vi kunne jo ikke bruge så mange penge i 2020 og foreslår derfor, at vi overfører et beløb til 2021. Mere herom under gennemgangen af regnskabet.

Vi håber, at vi med det kommende program vil se mange af jer til arrangementerne, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen. Vi er godt klar over, at der er mange andre arrangementer, der også er blevet flyttet til efteråret, så alle får sikkert travlt resten af året.

Vi nyder stadig godt af flotte tilskud fra S&H Legatet, både til den egentlige drift og til vores julefrokost, så arrangementerne kan holdes på et rimeligt niveau. Vi beder Jørgen Olsen, der er formand for Legatet, om at modtage og viderebringe vores store tak til resten af Legatets bestyrelse.

Personligt vil jeg sige mange tak til den øvrige bestyrelse, som har gjort det let for mig at vikariere for formanden i det forgangne år.

20.05.2021 fj