Generalforsamling 8. marts 2022

KLIK for større billeder

Referat fra generalforsamlingen 8. marts 2022

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag, d. 8. marts 2022 i Restaurant Kareten, Hollænderdybet 1.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab. (Regnskabsåret 2021)

4. Forslag fra bestyrelsen.

5. Forslag fra medlemmerne. (Skal være formanden i hænde senest 8 dage før).

6. Fastsættelse af kontingent for 2023.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

   a. Formand og ét bestyrelsesmedlem.

       Karsten Samuelsen blev i 2021 valgt for ét år og modtager ikke genvalg.

       Fritz Jüngling    foreslås valgt som formand for resterende periode (1 år).

       Hans Lausen (i 2021 valgt som ekstra suppleant) foreslås valgt til bestyrelsen

       for resterende periode (1 år).

   b. Kasserer og ét bestyrelsesmedlem. På valg er Flemming Stenvel og John Molin Larsen.

   c. To suppleanter. På valg er Beth Gydesen og Legarth Andersen.

8.  Valg af revisor og revisorsuppleant. Leif Harbo og Annie Uldall er på valg.

9.  Eventuelt.

Fritz Jüngling bød velkommen til de 45 fremmødte og introducerede dagens fællessang ”Kom Maj Du Søde Milde”. Efter fælles afsyngning tog man fat på dagens dagsorden.

Ad 1) Valg af dirigent

Fritz Jüngling foreslog Leif Harbo som dirigent, og Leif blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, og at alle medlemmer havde modtaget indkaldelse. Generalforsamlingen var hermed beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år

Ordet blev givet til foreningens næstformand Fritz Jüngling, som fremlagde bestyrelsens beretning for året 2021. Efter en fyldig beretning var der ingen kommentarer, og beretningen blev énstemmigt godkendt med applaus. Bilag 1.

Ad 3) Aflæggelse af regnskab. (Regnskabsåret 2021)

Flemming Stenvel fremlagde det reviderede regnskab for 2021; det viste et pænt resultat på 2.762,80 DKK og et indestående på 16.726,54 DKK. Herefter var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer, og regnskabet blev énstemmigt godkendt med applaus. Bilag 2.

Ad 4) Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde ingen forslag.

Ad 5) Forslag fra medlemmerne. (Skal være formanden i hænde senest 8 dage før)

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Ad 6) Fastsættelse af kontingent for 2023

Kontingentet på 250 DKK årligt fortsætter uændret i 2023.

Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

    a.      Formand og ét bestyrelsesmedlem.

    Karsten Samuelsen blev i 2021 valgt for ét år og modtager ikke genvalg.

    Fritz Jüngling    foreslås valgt som formand for resterende periode (1 år).

    Hans Lausen (i 2021 valgt som ekstra suppleant) foreslås valgt til bestyrelsen for

    resterende periode (1 år).

Fritz Jüngling redegjorde for bestyrelsens ønske om fortsat at knytte Karsten Samuelsen til bestyrelsen som webmaster. Desuden ønsker bestyrelsen fortsat at drage nytte af Karsten Samuelsen som kommitteret til bestyrelsen mhp. at udføre opgaver efter aftale med bestyrelsen.

 Herefter blev Fritz Jüngling valgt med applaus som formand for bestyrelsen i den resterende periode på ét år.

Hans Lausen blev også valgt med applaus til bestyrelsen for den resterende periode på ét år.   

      b.    Kasserer og ét bestyrelsesmedlem.

             På valg er Flemming Stenvel og John Molin Larsen.

             Flemming Stenvel og John Molin Larsen blev begge genvalgt med applaus.

      c.    To suppleanter. På valg er Beth Gydesen og Legarth Andersen.

             Beth Gydesen og Legarth Andersen blev begge genvalgt med applaus.

Ad 8) Valg af revisor og revisorsuppleant. Leif Harbo og Annie Uldall er på valg.

Leif Harbo og Annie Uldall blev begge genvalgt med applaus.

Ad 9) Eventuelt

Fritz bød Hans Lausen velkommen i bestyrelsen.

Fritz overrakte en vingave til Karsten Samuelsen som tak for hans mangeårige arbejde som formand for Seniorklubbens bestyrelse.

I anledning af Seniorklubbens 25-års fødselsdag causerede Flemming Stenvel afslutningsvis over Seniorklubbens udgiftsniveau og økonomiske udvikling gennem de 25 år fra 1997 til 2021 – en ægte free style øvelse à la Flemming Stenvel. Herefter blev fødselsdagssangen afsunget i anledning af Seniorklubbens 25-års fødselsdag og dirigentens ditto samme dag.

Fritz efterlyste forslag eller ideer fra medlemmerne til fremtidige arrangementer. Hvis medlemmerne har oplevet noget anbefalelsesværdigt eller ønsker at dele oplevelser med andre, så er alle forslag eller ideer altid meget velkomne.

Endelig takkede Fritz dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Fritz havde sørget for en lille opmærksomhed til Leif Harbo i anledning af hans fødselsdag.

Herefter var der ikke yderligere kommentarer under eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede hermed årets generalforsamling.

12. marts 2022

Referent:                                                                        Dirigent:

Lis Hanne Schmidt                                                         Leif Harbo

Bestyrelsens beretning for året 2021  v. Fritz Jüngling ( bilag 1 )

Rigtig hjertelig velkommen til den 25. generalforsamling i Sadolins Seniorklub.

 

Når vi tænker tilbage på Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, så fylder 25 år jo ikke meget i den sammenhæng. Selskabet kan i år fejre sin 245-års fødselsdag, men det er der nok ikke så mange, der tænker på. Vi må huske at minde om selskabets 250-års jubilæum om 5 år.

 

Men for Sadolins Seniorklub er 25 år i høj grad værd at fejre, og derfor vil vi under middagen gå lidt ned ad Memory Lane, og vi arbejder på at markere jubilæet under vores skovtur.

 

Det er dejligt at se så mange her i dag. Corona-virussen er desværre ikke helt forsvundet, men vi har lært at leve med den, og forhåbentlig får vi atter en god sommer.

 

Da vi holdt vores generalforsamling lidt forsinket den 27. maj 2021, havde vi håbet, at Corona-pandemien var overstået; men som bekendt kom der en ny variant ved juletid, og den medførte smittetal af en størrelsesorden, vi slet ikke havde kunnet forestille os. Heldigvis var det en mildere udgave, så de fleste kom relativt let igennem.

 

I slutningen af 2021 fik vi tilgang af fire nye medlemmer, nemlig Jytte Werk Nielsen, Hanne Rachlew, Erik Muderspach og Hans Peter Hansen. Rigtig hjerteligt velkommen til jer tidligere kolleger. (Udpege de nævnte). Og i dag har vi fået yderligere et medlem, nemlig Jørgen Ørntoft

 

Glædeligvis har vi ikke mistet medlemmer til trods for pandemien, men desværre ser det lige nu ud til, at to ikke har fornyet deres medlemskab og det er vi naturligvis kede af. Men vi glæder os over, at vi er kommet op på 62 medlemmer.

 

Året 2020 sluttede med mange restriktioner, og det var stærkt begrænset, hvor mange man måtte samles til jul og nytår. Det fortsatte i de første måneder af 2021, hvor vi måtte aflyse alle planlagte arrangementer.

 

Helt utraditionelt mødtes vi første gang i 2021 til generalforsamlingen, der noget forsinket blev afholdt den 27. maj her i Kareten. Her var god afstand mellem bordene og håndsprit til alle.

 

Generalforsamlingen havde samlet 43 deltagere og blev afviklet i god ro og orden. Alle blev genvalgt; formanden dog kun for ét år. Hans Lausen blev nyvalgt som tredje suppleant.

 

For at gøre vores første sammenkomst i lang tid lidt mere festlig havde vi inviteret repræsentanten for 78’er-klubben, Leif Druedahl, på besøg. Han medbragte 6.500 numre fra de gode gamle dage, så det blev en festlig ønskekoncert.

 

Efter generalforsamlingen kørte vi et lidt ændret program. Vi lagde dog hurtigt ud med en rigtig skovtur, der blev afholdt den 25. juni og gik til Skovtårnet ved Rønnede. Vi prøvede noget nyt, idet vi entrerede med Fladså Turist om et færdigt arrangement, og det forløb til alles tilfredshed. Vi blev hentet af en bus på Høje Taastrup Station og fik en fin tur til Sydsjælland.

 

Vejret var med os, og efter et grundigt tjek af Coronapas kom de fleste op i Skovtårnet og kunne nyde den flotte udsigt. Derefter kørte vi til Villa Gallina, hvor vi nød en dejlig frokost. Herefter var der mulighed at vandre en tur til Svenskekløften, hvor Gøngehøvdingen sloges med svensken i 1660. Andre besigtigede den niarmede musebøg, hvorefter vi atter satte kurs mod Høje Taastrup. I alt var vi 31, der deltog i den vellykkede tur. Vi takker for et ekstra tilskud fra S&H Legatet, der gjorde det muligt at gennemføre turen.

 

Vi fortsatte udendørs, da vi d. 2. september dykkede ned i Frederiksbergs revyhistorie under kyndig ledelse af museumsinspektør Rikke Rottensten. Hun kunne fortælle mange historier om det muntre - men også hårde - liv blandt skuespillerne i de glade 60’ere og 70’ere. Vi sluttede af med en dejlig frokostanretning på Allegade 10. I alt hørte 24 deltagere om teaterlivet på Frederiksberg.

 

Vores næste arrangement skulle have været på Frihedsmuseet i oktober, efter at restriktionerne var blevet lempet. Det var der også mange andre, der ville se, så det viste sig umuligt at finde en dato. I stedet for besluttede vi os for at besøge Arken og se særudstillingen Blomsten i Kunsten. Vi havde en fortræffelig guide, der fortalte lidt om alle billeder i stedet for lange udredninger om enkelte. Bagefter fik vi en lækker frokost i Café Arken. Alt i alt et fint alternativ, som 22 deltagere havde fornøjelsen af.

 

Årets sidste arrangement var julemiddagen, der bl.a. af pladshensyn blev holdt her i Kareten d. 1. december. I alt 41 deltog i juleløjerne. Heldigvis var vi tidligt ude, for straks derefter steg smittetallene igen, og mange arrangementer måtte aflyses. Vi havde en hyggelig eftermiddag med god mad og festlige indslag. Herunder viste Flemming endnu en gang sit store talent som sælger af det store julelotteri.

 

Vi afsluttede dagen med billeder fra teatervandringen på Frederiksberg og så en festlig sketch med Preben Kaas og Jørgen Ryg.

 

Bestyrelsen har afholdt fire fysiske møder, men jeg kan love for, at med alle de ændringer, vi har været igennem, så har mailboksen været fyldt mange gange.

 

Nu håber vi så, at vi har en mere normal dagligdag foran os, og at pandemien ikke vender tilbage. Vi starter på fuld kraft, og derfor vil jeg allerede nu omtale de kommende arrangementer.

 

Ja, den første invitation har I allerede fået, nemlig tredje forsøg på at komme på det nye Frihedsmuseum. Nu er datoen d. 7. april, og vi glæder os til at se jer. Dernæst følger et besøg på Islands Brygge d. 18. maj. Det indeholder en kort slentretur på et par km fra Kigkurren til Bryggens Spisehus, og endelig arbejder vi på en skovtur i midten af august.

Har nogen nye forslag til en skovtur, så giv bestyrelsen et praj.

 

Vi håber, I vil synes om programmet og glæder os til at se mange af jer igen.

 

Vi nyder stadig godt af flotte tilskud fra S&H Legatet, både til den egentlige drift og til vores julefrokost, så prisen for arrangementerne kan holdes på et rimeligt niveau. Vi beder Jørgen Olsen, der er formand for Legatet, om at modtage og viderebringe vores store tak til resten af Legatets bestyrelse.

Personligt vil jeg sige mange tak til den øvrige bestyrelse, som har gjort det let for mig at vikariere i formandsstolen i det forgangne år.

 

21.02.2022 fj

/lhs/fj/tilrettet efter BM