SADOLINS SENIORKLUB

Referat af generalforsamling tirsdag d. 7. marts 2017 i restaurant Kareten, Hollænderdybet 1, København S.

Formanden bød velkommen, og vi indledte med at synge ”Den blå anemone”.

Fritz Jüngling blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget, konstaterede generalforsamlingen for lovlig indkaldt og oplæste dagsordenen med følgende indhold:

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år.

Aflæggelse af regnskab

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer. Se Bilag.

Forslag fra medlemmerne. (Skal være formanden i hænde senest 8 dage før.)

Fastsættelse af kontingent for 2018.

Valg af

Formand. Børge modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Karsten Samuelsen som ny formand.

2 bestyrelsesmedlemmer. Elly Larsen og Bente Hildan modtager ikke genvalg.

2 suppleanter. Fritz Jüngling og Karsten Samuelsen er på valg.

Valg af revisor og revisorsuppleant. Annie Uldall og Leif Harbo er på valg.

Eventuelt.

Ad 1: Valg er overstået.

Ad 2: Dirigenten gav ordet til formanden, Børge-Grøn Iversen, der aflagde beretning. Der var ingen kommentarer, og beretningen blev enstemmigt vedtaget med applaus. Bilag 1.

Ad 3: Flemming fremlagde regnskabet. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål, og regnskabet blev enstemmigt godkendt. Bilag 2.

Ad 4: Dirigenten oplæste forslag til ændringer og forsamlingen stemte om hver enkelt ændring.

Vedtægtsændringer:                                                                                                                                                    

Ændring til § 2. Godkendt.                                                                                                                                                                                                                       Ændring til § 4 stk. 3. Godkendt.                                                                                                                                                                                                                              Ændring til § 5 pkt. 6. Godkendt.                                         

Bestyrelse og tegningsregler:

Nyt § 6 stk. 

Nyt § 6 stk. 4. 

Ændring til § 6 stk. 5. Godkendt.

Se bilag 3.

Ad 5: Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Ad 6: Bestyrelsen foreslog uændret bidrag for 2018. Det blev godkendt.

Ad 7:

Bestyrelsen foreslog Karsten Samuelsen som ny formand. Karsten blev valgt med applaus.

Bestyrelsen foreslog Fritz Jüngling og Lis Hanne Schmidt som nye bestyrelsesmedlemmer. De blev valgt med applaus.

Bestyrelsen foreslog John Molin Larsen og Inger Wulff som nye suppleanter. De blev valgt med applaus.                                                                                                                                                                                                         

Ad 8. Leif Harbo blev valgt som revisor og Annie Uldall som revisorsuppleant. De blev valgt med applaus.

Ad 9: Karsten takkede for valget til formandsposten.

Børge takkede Bente og Elly for indsatsen i bestyrelsen og begge fik overrakt vin som afskedsgave.

Flemming takkede Børge for mange års trofast formandsarbejde. Omtalte de mange arrangementer i årenes løb hvor Børge har været både inspirator og flittig tilrettelægger. Børge indførte sangen i klubben og var garant! for godt vejr, når vi skulle være udendørs - plus meget andet. Forsamlingen kvitterede med stor applaus.

Der var ikke mere under eventuelt. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

Vi sang Velkommen Lærkelil - og så var der 20 års jubilæumsfest!

Referent Elly Larsen                                                               Dirigent Fritz Jüngling

GENERALFORSAMLING 7. MARTS 2017.

 Bestyrelsens beretning for året 2016.

Selvom Sadolin koncernen har næsten 250 år på bagen, skulle der gå over 200 år før nogen fandt på at lave en klub for pensionisterne – eller seniorerne som det hedder nu. Man havde haft mange foreninger og klubber med en masse aktiviteter: Funktionærforening, idrætsforening, kunstforening o.s.v., Men i 1997 altså for 20 år siden var der nogle fremsynede kolleger, der tog ansvaret på sig og stiftede SADOLINS SENIORKLUB. Det var Flemming Dagger, Henning Hansen, Peter Nørgaard, Bengt Henriksen og Jørgen Bachmann, der udgjorde den første bestyrelse med Lise Nielsen og Stoffer som suppleanter. Der har sikkert været flere, men disse 7 var den første ledelse. Det skete på et tidspunkt, hvor det stadig var muligt for husets ledelse at være positiv overfor sådanne tanker – især med at yde økonomisk støtte.

Og på det tidspunkt havde vi Claus Trolle, som anså Seniorklubben som tilskuds-berettiget på linie med andre klubber. Alt dette er vi meget taknemmelige for i dag.

Jeg tror ikke nogen dengang kunne forudse, til hvor stor glæde Seniorklubben har været gennem de 20 år. Det fællesskab omkring tidligere arbejdsfællesskaber og personlige venskaber har vi alle levet højt på, hver gang, vi har været samlet til et arrangement og et godt måltid. Der har været over 100 sammenkomster. En væsentlig faktor for at gøre arrangementerne overkommelige har også været Sadolin Legatet, der år for år har bidraget med gode tilskud. Og ikke mindst efter, at Akzo Nobel lukkede pengekassen. Hollændere forstår ikke, hvor stor betydning, det  har for en virksomhed, at medarbejderne har et fællesskab – også efter kl. 16, endsige påskønne, at måske netop pensionisterne har bidraget positivt til virksomhedens succes

Jeg har sagt det før og gentager gerne. Jeg er altid gået hjem fra et samvær med jer gamle kolleger glad og oplivet. Og det tror jeg gælder for alle. Og siger dette ikke alt om klubbens betydning!

 

Lad os nu se på året, der er gået.

Det startede med et besøg på Politimuseet den 26. januar. Her fik vi et betydeligt foredrag om politiarbejdet og museet af tidligere medarbejdere. Ja store enkeltsager blev også gennemgået. Nogen havde svært ved at holde fingrene fra motorcyklerne, selv om der stod nix pille. Efterfølgende indtog vi frokosten på Nørrebros Bryghus. Vi kan jo godt lide, at der er godt og stort glas øl på bordet.

Næste gang, vi mødtes var til generalforsamling her i disse lokaler. En dejlig dag med god mad og drikke. Og vi kan altid glæde os over, at medlemmerne er positive over det hele, men også gerne stiller forslag og kritik. Den sidste af stifterne Peter Nørgaard fortalte om sit liv og virke i firmaet. Siden har Peter rundet de 90, som vi fra klubbens side har markeret.

Den 11. marts indsneg der sig et lille ekstra arrangement, idet Legarth Andersen havde fået et tilbud om at besøge NORDEA i bank- og sparekassemuseet i Heerings gård. Det blev et fint arrangement, hvor Nordea selvfølgelig fortalte om, hvad de er gode til og kan tilbyde. Også et traktement blev der budt på. Det er også NORDEA, der passer på klubbens beskedne midler; men vi bliver ikke forgyldt.

Den 20. april besøgte vi FN-byen i Nordhavn. Det var en speciel oplevelse – ikke mindst med al den sikkerhedskontrol, der er nødvendig på sådant et sted. Vi fik et godt foredrag af en medarbejder, der selv havde været udsendt i missioner. Vi fik også svar på alle vore spørgsmål. En egentlig rundvisning i huset, gik der lidt kuk i.

Men det druknede vi ved den efterfølgende frokost i Cafe Nordlys og Spisehus  på Melchiors plads, hvor vi indtog en dejlig frokostplatte med øl og kaffe.

Så sprang bøgen ud, og det var igen tid til skovtur. Denne gang var Frilandsmuseet valgt som ramme om skovturen. Først en lang spadseretur rundt i museet, ledet at kyndige guider. Vejret var godt, så vi havde god tid til at dvæle ved de interessante bygninger og udstillinger. Frokostbuffeen var udmærket, selv om udbuddet at specialiteter før har været større.

Herefter holdt vi sommerferie til den 30 august, hvor turen gik til Glyptoteket for at se og høre om en særlig udstilling kaldet CRUSTOMERIUM. En fantastisk gennemgang af en nyere italiensk udgravning, hvor guiden selv havde haft fingrene helt nede i  materien. Frokost og kaffe blev også indtaget i Glyptotekets cafe.

Den 16/9 havde Legatbestyrelsen inviteret medarbejdere og seniorer til sommerfest hos Wallmans i cirkusbygningen. Det var jo ikke vores arrangement, men mange deltog, og Flemming gjorde et stort arbejde i tilrettelæggelse.

Den 27. oktober havde vi reserveret rundvisning i Grundtvigskirken. Vi fik historien om kirkens tilblivelse med P.V.Jensen Klint og senere sønnen Kaare Klint fantastiske projekt. Den gamle kirkefader, højskolemand og politiker N.F.S Grundtvig har virkelig skulle have et mindesmærke. Den måde, hvor først tårnet blev opført og i sig selv udgjorde en lille kirke og senere det enorme kirkeskib kom til, er helt fantastisk. Der blev ligefrem kælet for den enkelte mursten på en særlig kunstnerisk måde. Til vores overraskelse er der i krypten en kæmpesal, der også bruges til foredrag/højskole. En tur i tårnet blev det også til; men der var godt nok mange trin op.

Årets sidste arrangement var som altid julefrokost i Sundby Sejl. Det blev igen en god frokost med de ingredienser, der traditionelt hører til. Måske knap så mange drikkevarer, som tidligere. Vi har jo ingen sponsorer mere. Men det passer sikkert meget godt. Vi tåler nok heller ikke  så meget mere!

Her fik vi for første gang lejlighed til at hilse på den nordiske leder af Deco Jesper Salskov Jensen, der også gav os en orientering om ”rigets tilstand”.

Der har i året været afholdt 8 bestyrelsesmøder. Tingene skal jo planlægges. Men det største arbejde sker nok mellem bestyrelsesmøderne.

I 2016 har Vorherre været  forholdsvis nådig overfor vores medlemmer. Vi er kun bekendt med, at Helge Larsen og  Øjvind Hede Jensen er gået bort. Dog lige før nytår mistede vi også et af firmaets fyrtårne Heinrich Møller.  Æret være deres minde.

Bestyrelsen siger tak til medlemmerne for jeres positive måde at være på og for god opbakning til bestyrelse og arrangementerne.

Personligt takker jeg nu af efter måske alt for mange år som formand. Jeg synes, det har været spændende og kan ikke takke jer alle, både bestyrelse og medlemmer, nok for den tillid, I har vist mig. Tusind tak!