Generalforsamling 9. marts 2023

KLIK for større billeder


Referat fra generalforsamlingen 9. marts 2023


Sadolins Seniorklub

Referat fra den 26. ordinære generalforsamling torsdag, d. 9. marts 2023 i Restaurant Kareten, Hollænderdybet 1.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab. (Regnskabsåret 2022)
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra medlemmerne. (Skal være formanden i hænde senest 8 dage før).
 6. Fastsættelse af kontingent for 2024.

Forslag: Bestyrelsen foreslår et kontingent på kr. 300 årligt.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 2. Formand og to bestyrelsesmedlemmer.

Fritz Jüngling modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår John Molin Larsen valgt som formand.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lis Hanne Schmidt.

Hans Lausen modtager ikke genvalg til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår valg af Beth Gydesen.

 1. Kasserer og ét bestyrelsesmedlem. Kasserer Flemming Stenvel er ikke på valg.

John Molin Larsen blev valgt sidste år.

Bestyrelsen foreslår valg af Legarth Andersen for ét år.

 1. To suppleanter. Bestyrelsen foreslår valg af Hans Lausen og Jørgen Jelbo.
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Leif Harbo og Annie Uldall.

 

Fritz Jüngling bød velkommen til de 38 fremmødte og introducerede dagens fællessang, som i år var første vers af vores nationalsang ”Der er et yndigt land”. Efter fælles afsyngning tog man fat på dagens dagsorden.

 

Ad 1) Valg af dirigent

Fritz Jüngling foreslog Leif Harbo som dirigent, og Leif blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, samt at alle medlemmer havde modtaget indkaldelse. Generalforsamlingen var hermed beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal.

 

Ad 2) Bestyrelsens beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år

Ordet blev givet til foreningens formand Fritz Jüngling, som fremlagde bestyrelsens beretning for året 2022. Midtvejs blev der holdt ét minuts stilhed til ære for de tidligere kollegaer, vi havde mistet i det forløbne år. Efter den fyldige beretning var der ingen kommentarer, og beretningen blev énstemmigt godkendt med applaus. Bilag 1.

 

Ad 3) Aflæggelse af regnskab. (Regnskabsåret 2022)

Flemming Stenvel takkede for en hurtig indbetaling fra de 62 medlemmer og gik herefter over til en ganske kort gennemgang af det reviderede regnskab for 2022. Regnskabet viste et mindre indestående på 5.519,07 DKK og gav ikke anledning til yderligere spørgsmål eller kommentarer; regnskabet blev dermed énstemmigt godkendt med applaus. Bilag 2.

 

Ad 4) Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde ingen forslag.

 

Ad 5) Forslag fra medlemmerne. (Skal være formanden i hænde senest 8 dage før)

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

 

Ad 6) Fastsættelse af kontingent for 2024

Forslag: Bestyrelsen foreslår et kontingent på kr. 300 årligt.

Bestyrelsens forslag blev godkendt med applaus.

 

Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 1. Formand og to bestyrelsesmedlemmer.

Fritz Jüngling modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår John Molin Larsen valgt som formand.

John blev valgt med applaus.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lis Hanne Schmidt.

Lis Hanne blev valgt med applaus.

Hans Lausen modtager ikke genvalg til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår valg af Beth Gydesen.

Beth blev valgt med applaus.

 1. Kasserer og ét bestyrelsesmedlem.

Kasserer Flemming Stenvel er ikke på valg.

John Molin Larsen blev valgt sidste år.

Bestyrelsen foreslår valg af Legarth Andersen for ét år.

Legarth blev valgt med applaus.

 1. To suppleanter. Bestyrelsen foreslår valg af Hans Lausen og Jørgen Jelbo.

Hans Lausen og Jørgen Jelbo blev valgt med applaus.

 

Ad 8) Valg af revisor og revisorsuppleant. Leif Harbo og Annie Uldall er på valg.

Leif Harbo og Annie Uldall blev begge genvalgt med applaus.

 

Ad 9) Eventuelt

Jørgen Olsen tog ordet og opfordrede de tilstedeværende til at kontakte tidligere kollegaer hos Sadolin mhp. at søge optagelse i Seniorklubben. Flere tidligere ansatte ved måske ikke, at de rent faktisk kan optages som medlem. Som medlem kan optages fratrådte medarbejdere, som er gået på efterløn eller pension ifølge firmaets gældende regler. Men derudover kan også optages personer, der efter lang ansættelse i Sadolin-koncernen samt efterfølgende er gået på efterløn eller pension fra andre selskaber. Et evt. nyt medlem skal dog godkendes af Seniorklubbens bestyrelse.

 

Herefter overrakte John Molin Larsen en vingave til Fritz Jüngling som tak for Fritz’ mangeårige arbejde som formand samt virke på andre bestyrelsesposter i Seniorklubbens bestyrelse.

 

Herefter var dagsordenen udtømt, og Fritz takkede dirigenten for god ledelse af årets generalforsamling.

 

 1. marts 2023

Referent:                                                  Dirigent:                             Formand:

Lis Hanne Schmidt                                    Leif Harbo                           Fritz Jüngling


BILAG 1

Bestyrelsens beretning for året 2022


Rigtig hjertelig velkommen til den 26. generalforsamling i Sadolins Seniorklub.
På vegne af bestyrelsen er det mig en glæde i dag at kunne aflægge beretning for jubilæumsåret 2022. Et år hvor vi på forskellig vis forsøgte at markere, at det var 25 år siden en række fremsynede medarbejdere tog initiativet til stiftelse af Sadolins Seniorklub. Via gode arrangementer håbede vi på at kunne fastholde medlemmernes opbakning og dermed sikre klubbens fremtid.
Overordnet set synes vi, at vi er kommet i mål, men det er selvfølgelig op til jer at afgøre, om denne opfattelse er rigtig.
Det er dejligt at se så mange her i dag, hvor vi kan mødes fri for Corona-restriktioner, og vi håber, det vil fortsætte sådan, så vi kan gennemføre vores normale mødeaktiviteter og nyde tilværelsen i det hele taget.
Siden sidste generalforsamling har vi mistet Finn Knudsen, der pludselig døde på Rigshospitalet den 18. juli efter at have gennemgået en stor hjerteoperation. Finn var et aktivt medlem af Seniorklubben og var også administrator af hjemmesiden for tidligere S&H medarbejdere. Rigtig mange tidligere kolleger deltog i bisættelsen.
Vi har også mistet andre markante kolleger, idet Hans Jørgen Jacobsen døde 1. oktober, og Ole Weston og Jørgen Mølvang gik bort her ved årsskiftet.
Lad os mindes vores afdøde kollegaer med et minuts stilhed.
Ved sidste generalforsamling var vi 62 medlemmer. Trods tilgang af et par nye medlemmer er vi lige nu 59 medlemmer, idet enkelte overvejer deres medlemskab primært af helbredsmæssige årsager.
Det er de barske betingelser, men sådan må det være for en seniorklub, når der ikke længere er så mange ansatte at rekruttere fra.
Ser vi tilbage på aktiviteterne i 2022, så var begyndelsen af året stadig præget af Corona, idet der dukkede en ny type virus op, som ændrede alle forventninger.
Vi havde planlagt et besøg på Frihedsmuseet den 27. januar, men det måtte vi desværre udskyde igen, så første arrangement var jubilæumsgeneralforsamlingen her i Kareten den 8. marts. Den blev til gengæld et tilløbsstykke med hele 45 deltagere.
2
Selve generalforsamlingen foregik som sædvanlig i god ro og orden, hvor forsamlingen bakkede op om bestyrelsens forslag. Udførligt referat findes på foreningens hjemmeside, hvis nogen måtte have glemt, hvad der skete sidste år.
Efter generalforsamlingen gik vi over til festmiddagen i Nilfisksalen. Og efter at have nydt Karetens gode mad, var der forskellige indslag. Bl.a. fremførte Børge Grøn-Iversen en skønsang af P. Sørensen-Fugholm, og Flemming havde lavet et causeri over sin karriere i Holmbladsgade – ikke et øje var tørt under de to indslag.
Flemming havde også lavet et sammendrag af alle foreningens 25 årsregnskaber, så vi kunne se, hvor mange penge, vi havde fået ind. Ligeledes fremgik det, hvor mange penge vi havde brugt på aktiviteter og mad og drikke. Sidstnævnte poster fyldte godt i regnskabet.
Herefter lysnede Corona-situationen, og vi fik hurtigt arrangeret det udsatte besøg på Frihedsmuseet. Helt præcist mødtes vi torsdag den 7. april.
Vi havde bestilt rundvisning i to grupper, men pga. trange pladsforhold i det nybyggede museum måtte halvdelen af deltagerne starte med en kop kaffe i caféen. Museet dækker en alvorlig periode i danmarkshistorien, og nogle gav udtryk for, at det var lidt for moderne, med megen elektronik. Vi sluttede dagen med en traditionel god frokost i Café Petersborg. I alt 26 deltog i besøget.
Næste arrangement fandt allerede sted onsdag den 18. maj og var en historisk slentretur på Bryggen – helt præcist Islands Brygge. De 21 deltagere gik vel små to km i dejligt vejr under ledelse af Sussie Paddison, som er formand for Bryggens Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Det er helt fantastisk, hvad der har været af aktiviteter på Bryggen gennem årene, bl.a. Københavns Hestedrosche, FDB’s hovedsæde og lager, en cigarfabrik og meget mere. Der var pitstop ved Hans Tavsens Kirke. Vi sluttede af i Bryggens Kulturhus, hvor der ventede en spændende frokost.
Turen kan, sammen med flere andre, genopleves på YouTube under Sadolins Seniorklub. John Molin har kreeret denne lille film om turen, men også flere andre, som alle ligger på YouTube under Sadolins Seniorklub.
Så når vi frem til jubilæumsskovturen fredag den 12. august, hvor de 39 deltagere efter lidt forvirring fandt bussen ved Høje Taastrup Station. Vi havde igen allieret os med Fladså Turist og havde sat alle sejl til. For nu at være helt sikker – i tilfælde af vindstille - satsede vi på dampenergi, idet hovedindslaget på skovturen skulle være en sejltur med et af Danmarks ældste dampskibe, nemlig S/S Skjelskør, der nu ligger i Frederikssund. Men ak, der stødte vi hurtigt på grund, idet det viste sig, at kaptajnen var gået fra borde i vrede, og kun han havde de nødvendige tilladelser til at føre skibet.
I stedet fik vi en sejltur på Danmarks største sø, Arresø, med M/S Frederikke. Vi fik et underholdende indlæg om søen og omkringliggende byer. Solen skinnede flot, men alle var
3
meget forundret over at se, hvor forurenet søen er. Vel tilbage på landjorden fortsatte vi til Gerlev Kro, hvor der ventede en lækker frokost. Desværre var vi kommet lidt i tidsnød pga. den længere køretur, så vi kunne sagtens have brugt mere tid til den dejlige mad, hygge m.v., der blev ledsaget af levende musikalsk underholdning.
Sidste indslag på skovturen var et besøg på Selsø Slot. Et interessant sted, hvor de tilbageværende bygninger er nænsomt restaureret. Vi fik en fin rundvisning, inden vi sluttede med kaffe og kringle i kælderetagen.
Hele turen foregik i flot solskinsvejr, så alt i alt var det en flot jubilæumsskovtur.
Efter disse strabadser tænkte vi, det ville være fint med en afslappende vinsmagning den 4. oktober hos Gunnar Madsens Vinhandel, som mange sikkert husker fra tiden i Holmbladsgade. Det viste sig så, at forretningen var flyttet til større lokaler på Prags Boulevard 49. Efter nogle afbud landede vi på 16 deltagere, som forventningsfuldt mødte op. Og vi blev ikke skuffede.
Der var rigeligt med vin og en fin tapasanretning. Dertil kom, at indehaveren, René, gav en god og fornøjelig præsentation krydret med mange sjove anekdoter. Det burde flere have oplevet.
Årets sidste arrangement, julefrokosten, var atter henlagt til Sundby Sejl. Arrangørerne var lidt spændte, for der var kommet ny restauratør, men alt levede op til forventningerne. Stemningen var fin godt hjulpet på vej af Flemming, der med højt humør stod for julelotteriet og var en god stand-in for Torben Tegner, der havde måttet melde afbud, men havde fået fremsendt de muntre historier. Traditionen tro fik vi en frisk status på, hvad der sker i vores hæderkronede firma, leveret af vores tidligere kollega Mogens Højte. Vejret var atter med os, så de 48 deltagere kunne nyde den flotte havudsigt over Øresund.
Bestyrelsen har afholdt fem fysiske møder, hvoraf de fire primært havde fokus på de kommende aktiviteter. På et møde i oktober havde vi en grundig drøftelse af arbejdet i bestyrelsen og af, hvorvidt vores tilbud til medlemmerne matchede deres forventninger.
Baggrunden var forskellige udsagn hen over sommeren, der havde skabt lidt usikkerhed om det. Det resulterede bl.a. i, at vi igangsatte en spørgeskemaundersøgelse for at høre medlemmernes ønsker og mening.
Vi havde en god drøftelse på mødet og fik afklaret de forskellige ting. Spørgeskemaundersøgelsen viste - som vi før har været inde på - at der generelt var tilfredshed med de varierede tilbud, der havde været. Af nye ting kom der forslag om foredrag, hvilket vi hurtigt tog til os. Overordnet set mener vi at have skabt et godt grundlag for foreningens virke i de kommende år.
Efter generalforsamlingen i dag vil John Molin runde undersøgelsen af, og der vil være mulighed for yderligere kommentarer eller spørgsmål.
4
Vi er jo kommet godt i gang i 2023 og alle håber, vi nu atter kan leve et normalt liv fri for Corona og andre virus og beskæftige os med de ting, der giver mening for os.
Afslutningsvis vil jeg fremhæve, at vi stadig nyder godt af flotte tilskud fra S&H Legatet, både til den egentlige drift og til vores julefrokost og nu også til jubilæumsskovturen. En stor tak til Jørgen Olsen, der er formand for Legatet. I skal vide, at jeres støtte er meget værdsat og medvirkende til, at prisen for vores arrangementer kan holdes på et rimeligt niveau.
Personligt vil jeg sige mange tak til den øvrige bestyrelse for et konstruktivt samarbejde i et år, hvor der uden tvivl har været flere tunge mails at tage stilling til end normalt. Jeg mener dog, der er kommet en afklaring og skabt et godt fundament for det fremtidige arbejde.
Hvis ellers forsamlingen følger bestyrelsens forslag – og det plejer den jo – så er det sidste gang, jeg aflægger beretning, så jeg vil derfor også sige tak til jer alle for mange positive kommentarer i de år, jeg har været med i bestyrelsen.


fj 5.3.2023